Toelichting

belangrijkste

WvGGZ criteria

laatst bijgewerkt op 12 december 2019

KERNBOODSCHAP

De kern van de Wvggz is dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel kan worden ingezet. Eerst moeten alle mogelijkheden voor vrijwillige alternatieven worden onderzocht, voordat er onder dwang zorg kan worden verleend (in de Wvggz wordt het verplichte zorg genoemd).

 

Die verplichte zorg moet doelmatig, veilig en op maat zijn (subsidiariteitsbeginsel) en in verhouding staan tot het te bereiken doel: het wegnemen van het (aanzienlijk risico op) gevaar (in de Wvggz wordt dit ‘ernstig nadeel´ genoemd).

VERPLICHTE ZORG

Dit is zorg waar iemand met een psychische stoornis zich tegen verzet:


1. Psychische stoornis
    - aansluiten bij DSM 5
    - ook afhankelijkheidsstoornissen (verslavingen), persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen bij

      minderjarigen vallen straks zonder twijfel onder criterium psychische stoornis.


2. Verzet
    - de patiënt (of diens vertegenwoordiger) stemt niet in met de te verlenen zorg;
    - verzet kan zowel verbaal als non-verbaal worden uitgedrukt;
    - het ontbreken van veronderstelde toestemming van de patiënt.

DE EISEN VAN SUBSIDIARITEIT & PROPORTIONALITEIT (S&P)

EN VEILIGHEID & DOELMATIGHEID (V&D)

De verplichte zorg moet altijd voldoen aan de volgende eisen:


Subsidiariteit: Er is geen lichtere maatregel mogelijk
Proportionaliteit: Je past geen zwaardere maatregel toe dan noodzakelijk
Veiligheid: De verplichte zorg moet het risico op ernstig nadeel wegnemen en geen onveiligheid veroorzaken
Doelmatigheid: Je moet redelijkerwijs verwachten dat het verlenen van de verplichte zorg effectief zal zijn

VORMEN VAN VERPLICHTE ZORG

1.    Het toedienen van vocht, voeding en medicatie alsmede het verrichten van medische controles of andere     

       medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan

       wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening
2.    Beperken van bewegingsvrijheid (waaronder fixatie)
3.    Insluiten
4.    Uitoefenen van toezicht op betrokkene
5.    Onderzoek aan kleding of lichaam
6.    Onderzoek van woon/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen
7.    Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen
8.    Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat

       betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen  

9.    Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
10. Opnemen in een accommodatie
11. Ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor

       tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 7:3, derde lid

ERNSTIG NADEEL

In de Wvggz betekent ‘ernstig nadeel’ hetzelfde als ‘gevaar’ onder de Wet Bopz, namelijk (het aanzienlijke risico) dat:
•    de betrokken zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel toebrengt, ernstige

      psychische, materiële, immateriële of financiële schade toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk

      ten onder gaat’ of als zijn eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig 

      verstoort;
•    de veiligheid van de betrokkene bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander;
•    het gedrag van de betrokkene zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept;
•    de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Deze informatie is opgesteld door GGNet. 
Permento stelt deze informatie alleen als service beschikbaar als aanvulling op de gratis verstrekte Permento proces gidsen. 
Alle informatie die wij verstrekken via deze website en via onze gidsen is met de grote zorgvuldigheid  samengesteld.
Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
Ook kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.